Sažetak

Uputstva za pripremu i slanje sažetaka i izradu postera

Svi sažeci dospjeli do 3. aprila 2020. godine biće pregledani i odabrani za poster prezentacije. Predviđeno vrijeme za svaku poster prezentaciju je 5 minuta, tokom obilaska postera od strane Stručne komisije. Prezentujući autor poslanog sažetka biće obaviješten o statusu sažetka do 10. aprila 2020. godine, elektronskim putem. Obaveza prvog autora sažetka je da o statusu sažetka obavijesti koautore.

Radovi će biti objavljeni u Acta medica Saliniana. Uputstva za pisanje autori mogu pronaći na  web stranici http://www.saliniana.com.ba

Sažetak pisati na službenom obrascu ispod.

Uputsvo za izradu postera

Dimenzije postera 100x70cm, vertikalno orijentisan

Podizanje certifikata

Podizanje certifikata obavit će se na recepciji Kongresa.

    Da bi sažetak bio objavljen u Acta Medica Saliniana kotizaciju za učešće na Kongresu autora koji prezentuje rad, treba uplatiti najkasnije do 19. aprila 2020. U slučaju da kotizacija do tog roka ne bude uplaćena, sažetak neće biti objavljen.

    Krajnji datum slanja sažetaka

    03. april, 2020